Để sử dụng API cần phải edit file hosts, API chạy mượt nhất trên 2captcha.com

Bước 1: Nhấn vào cửa sổ windows trên bàn phím máy tính
Bước 2: Gõ Notepad vào ô tìm kiếm
Bước 3: Trong kết quả tìm kiếm, nhấn chuột phải vào notepad và chọn Run as administrator.
Bước 4: Trong Notepad, trên menu chọn File, Open , bạn mở tệp sau: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
Bước 5: Thêm đoạn này dưới cùng và lưu lại

# API captcha
14.161.47.30 rucaptcha.com
14.161.47.30 ripcaptcha.com
14.161.47.30 imacros2.rucaptcha.com
14.161.47.30 2captcha.com
14.161.47.30 imacros2.2captcha.com
14.161.47.30 dc.antigate.com
14.161.47.30 anti-captcha.net
14.161.47.30 antigate.com
14.161.47.30 anticaptcha.com
14.161.47.30 www.anti-captcha.net
14.161.47.30 www.antigate.com
14.161.47.30 www.anticaptcha.com
14.161.47.30 anti-captcha.com
14.161.47.30 api.anti-captcha.com
14.161.47.30 bypasscaptcha.com
14.161.47.30 www.bypasscaptcha.com
14.161.47.30 api.dbcapi.me
14.161.47.30 api.deathbycaptcha.com
14.161.47.30 api.deathbycaptcha.eu
14.161.47.30 api.dbc.me
# API captcha

Liên Hệ: https://www.facebook.com/ttb93/